دیدگاه رويدادها صفحه اول نقد و بررسی

از پروانه ای به عقاب

هژبر میرتیموری
در دهه‌های گذشته و اخیر، بارها از جانب اهل نظر، تحت عناوین مختلف به بحران‌های گوناگون ادبی درجامعه ی روشنفکری ی ایران اشاره شده است....