In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داستان، شکوفه آذر، روز گودال

روز گودال

روز اول.  روزی که نوشتن اجتناب ناپذیر شدمی‌خواستم فقط راه بروم. بروم بیرون. از روز اول، یعنی از روزی که از تایباد پیاده رفتم تا هرات، در برابر وسوسه نوشتن مقاومت کردم. زیرا نوشتن به خودی خود معتبر نیست.اما درست در همین لحظه یعنی در…
ادامه مطلب ...