دخالت وزارت اطلاعات – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Tue, 27 Feb 2018 21:04:17 -0800 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg دخالت وزارت اطلاعات – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 علی مطهری متهم کرد: دخالت وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت وزرا https://shahrgon.com/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2587%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa https://shahrgon.com/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/#respond Sat, 17 Aug 2013 20:15:45 +0000 http://shahrgon.com/?p=20234 علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد. روزنامه شرق، روز شنبه، ۲۶ مرداد، مصاحبه‌ای با آقای مطهری منتشر کرد که اين نماينده مجلس در آن گفته است سخنان تعدادی...

The post علی مطهری متهم کرد: دخالت وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت وزرا appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/feed/ 0