In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

در سوگ، آوازه‌خوان، گیلان‌زمین، مرگ، فریدون پوررضا، درگذشت، ایران، هادی ابراهیمی، شهرگان، شهروند بی سی

دوباره دل آسمان گرفت!

دوباره آسمونه دیل پورا بو!یادداشتی کوتاه در سوگ آوازه‌خوان بزرگ گیلان‌زمین فریدون پوررضاانس و الفت من با فریدون پوررضا تنها در صدا و آوای محلی گیلانی او بود نه در ارتباط شخصی و نزدیک با او.  من پوررضا را حتی برای یک‌بار از نزدیک…
ادامه مطلب ...