پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

دو تئاتر، دو هنرمند در ونکوور

کیان ثابتی
در نمایش عارف‌نامه، ایرج میرزا با طبعی روان و لحنی بی پروا، دوست و یار غار خویش – عارف قزوینی- را به استهزاء و نقد...