In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رفته‌ها

غزل از دست رفته‌ها

عمری گذشت و شوق غزل ها ز دست رفتکندو شکست و شهد عسل ها ز دست رفتما غرق  فکربوس و کنار همیشگیغافل که وقت راه عمل ها ز دست رفتمی خواستیم تا که به اوجی سفر کنیمپایی نماند و حس جبل ها ز دست رفتمایی که در مخاطره ی عشق پر زدیم…
ادامه مطلب ...