In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زاغ و روباه، محمد رضا عالی پیام ، هالو‎، طنز، شهرگان

زاغ و روباه

زاغکی پیتزای قارچ خریدبه دهن برگرفت و زود پریدبر درختی نشست در راهیکه از آن می‌گذشت روباهیروبه پرفریب حیلت سازرفت پای درخت و کرد آوازگفت: به به چقدر زیبایی!چه سری! چه دمی! عجب پایی!توی حرفش دوید ماده کلاغگفت: روباه پیر…
ادامه مطلب ...