In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زاغ و روباه، محمد رضا عالی پیام ، هالو‎، طنز، شهرگان

زاغ و روباه

زاغکی پیتزای قارچ خرید به دهن برگرفت و زود پرید بر درختی نشست در راهی که از آن می‌گذشت روباهی روبه پرفریب حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز گفت: به به چقدر زیبایی! چه سری! چه دمی! عجب پایی! توی حرفش دوید ماده کلاغ گفت: روباه پیر…
ادامه مطلب ...