In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زیبای زیر خاک خفته، رهنورد زریاب، داستان، ادبیات، افغان

زیبای زیر خاک خفته

یادداشت نویسنده: فکر می‌کنم در اواخر زمسـتان سـال ۱۳۵۱ بود که آقای خالد روشـان - معین وزارت اطلاعات و فرهنگ- مرا به دفترشان خواسـتند و گفتند که به ننگرهار بروم و از آن کاوش‌های باسـتانشـناسـیک که در «هده» جریان…
ادامه مطلب ...