پیشنهاد سردبير دیدگاه گفت و گو

شعر سامان دادن امر محال است!

شهرگان
گفتگوی فرهاد کریمی با پویا عزیزی   آقای عزیزی در بیشتر شعرهای شما رابطه ذهنیت و عینیت به نحو دیگری اجرا میگردد در واقع بر...