آشیان / برچسب آرشیوها:  سفری به قاره‌های کشف نشده‌ی دروني شعر

برچسب آرشیوها:  سفری به قاره‌های کشف نشده‌ی دروني شعر

سفری به قاره‌های کشف نشده‌ی درونی شعر

نعمت ميرزازاده (م. آزرم)   يادداشتی بر: پرنده ديگر، نه مجموعه شعر مهرانگيز رساپور (م. پگاه) «پرنده ديگر، نه» سومين دفتر شعر مهرانگيز رساپور (م. پگاه)‌ است در بردارنده‌ی ۷۴ شعر که در ۱۷۴ برگ، از سوی نشرنيما، آلمان- اسن، انتشار يافته است. دفترهای نخستين و دومين شاعر، «جرقه زود …

بیشتر بخوانید