آشیان / برچسب آرشیوها:  سی‌ سالگی، نوشین احمدی خراسانی، داستان کوتاه،

برچسب آرشیوها:  سی‌ سالگی، نوشین احمدی خراسانی، داستان کوتاه،

سی‌ سالگی

وقتی‌ همه‌چیز را گفت‌، چشمانش‌ یك‌ كاسه‌ قرمز شده‌ بود، از اشك‌هایی‌ كه‌ نریخته‌ بود. فكرش‌ را هم‌ نمی‌توانستم‌ بكنم‌. سرم‌ را جلو گرفته‌ بودم‌ و بدون‌ این‌كه‌ به‌ اطرافم‌ نگاه‌ كنم‌ بی‌مهابا می‌رفتم‌. جای‌ تأمل‌ نبود، فرصت‌ كم‌ بود. به‌دنبال‌ چه‌ می‌گشتیم‌ كه‌ آن‌چنان‌ تند می‌تازیدیم‌ و تازه‌ وقتی‌ …

بیشتر بخوانید