In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

صدای درختی می­‌آید

خوانش یک شعر

از دفترِ «از میزِ من صدای درختی می‌­آید»شب رفتارِ تازه‌یی با من دارداز دیروز که به دنیا آمده‌امگویی هرگز در آن نبوده‌اماز کجا آمده‌ام دیروز به دنیاکه رفتارِ تازه‌یی با من دارد؟از دیروز می‌برد مرا    می‌آورد مرابر دستهای خود…
ادامه مطلب ...