ایران رويدادها

ضجه‌هایی که در سمیرم از یاد نخواهد رفت!

شهرگان
دبیر انجمن حمایت از حیوانات می‌گوید، مردم سمیرم اصفهان خواستار مجازات عاملان شکنجه و کشتار سه خرس در این منطقه هستند. رضا جوالچی می‌افزاید، مردم...