In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علیرضا آدینه، دهه‌ی هفتاد، پایان فئودالیته‌ی ادبی، سپیده جدیری، گفت و گو، شهرگان، شهروند بی سی، روزی روزگاری، جلسات شعر

علیرضا آدینه: دهه‌ی هفتاد پایان فئودالیته‌ی ادبی بود

 روزی روزگاری جلسات شعر – 1 هر چه‌قدر هم که نسل قبل و بعد از شاعران موسوم به "شاعران دهه‌ی هفتاد"، به آن نسل انتقاد وارد بدانند و شعرش را به مخاطب‌ستیزی، مخاطب‌گریزی و اصولا بی‌مخاطبی متهم کنند، کسی نمی‌تواند منکر شود که شعر دهه‌ی…
ادامه مطلب ...