پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

فریده نقش
از همان آغاز، در سرزمینی نا آشنا و مردمانی که نامشان را نمی دانستم، تــو، بودی، و من تو را دیدم. چراغی بودی پیش پایم...