سیاسی و اقتصادی مقالات

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران – بخش پنجم و پایانی

علی صمد
دنیای کودکی با کار کودک بپایان می رسد  کار کودک، حقوق اساسی کودکان را مورد تجاوز قرار می دهد. وجود کار کودک در جامعه يک...
سیاسی و اقتصادی مقالات

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران – بخش سوم

علی صمد
تعریف «فقر کودک» توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) این ارگان بین المللی «فقر کودک» را به صورتی کوتاه اما نسبتا جامع، اینگونه...