In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

لیلی گله‌داران، شعر، یک هنر الیت، روزی روزگاری، سپیده جدیری، جلسات شعر، شهرگان

لیلی گله‌داران: شعر ذاتا یک هنر الیت است

روزی روزگاری جلسات شعر – 2ایرانِ دهه‌ی هفتاد ویژگی‌هایی داشت که آن را از ایرانِ یک دهه‌ قبل و بعد از آن به طور برجسته‌ای متمایز ‌کرد، ویژگی‌هایی که اگرچه به معنای پایان یافتن کامل فضای سیاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در دهه‌ی شصت…
ادامه مطلب ...