پیشنهاد سردبير تاریخی و اجتماعی مقالات

گرسنگی در بطن فراوانی*

نسیم صداقت
ترجمه نسیم صداقت میلیاردها نفر از مردم درسراسردنیا برای بدست آوردن لقمه نانی که موجودیت‌شان وابسته به آن است تلاش می کنند ولی مسئله، کمبود...