خوانش اول مقالات

تغییر سیاست بانک‌های کانادا!

هادی ابراهیمی رودبارکی
تغییر سیاست بانک‌های کانادا از: «ما به زبان فارسی صحبت می‌کنیم» به: «ما حساب فارسی‌زبانان را مسدود می‌کنیم»   بانک TD مسدود کردن برخی از...