In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مجموعه گروتسگ

دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری

گروتسگ (۱)در حومه ی دمشقآرزوهای کودکان در شیمی حل می شودو پستان‌های سمی مادرانمرگ را بر دهان ِ نوزادانمیک میزنندمردی نمانده استبه شکار همدیگر رفته‌اند.شب‌هازمین درحاشیه‌ی ماهباروت سُرفه می کنددرختان ِ گورستان…
ادامه مطلب ...