میرا قربانی فر – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Tue, 27 Feb 2018 21:11:14 -0800 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg میرا قربانی فر – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 جنجال اقلیت اقتدارگرا در برابر حضور زنان در ورزشگاه https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2582%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b2%25d9%2586 https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%86/#respond Sun, 22 Jun 2014 16:41:39 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=28415 درحالی که عکس چند تن از بازیگران زن ایرانی منجمله فاطمه گودرزی و لیندا کیانی و… در ورزشگاه کوریتیبا در برزیل در خبرگزاری های دولتی ایران با افتخار منتشر شد،[1] جمعی از زنان ایرانی روز ۲۳خردادماه ۱۳۹۳ برای حضور در ورزشگاه آزادی و تماشای مسابقه والیبال ایران و برزیل اقدام کردند...

The post جنجال اقلیت اقتدارگرا در برابر حضور زنان در ورزشگاه appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%86/feed/ 0