In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نادر چگینی

سه شعر از نادر چگینی

 ۱پشت کدام بوسهکدام خیابان را بنویسمهنوزاز بکارت ریخته ی شبصبح با لبخندی کثیف آغاز می شودوما از انگیزه های ایستاده رو به دیوار آگاهیمفرداتکه های مرا جمع کنیدبرای نوشتن چند شاخه ی زیتون کافی ستدردهان کبوتریکه برخط…
ادامه مطلب ...