In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نعمت ناظری، شاهنامهٔ فردوسی، روایت، نظامی گنجوی،

هوس‌رانی‌ها و عشق‌بازی‌های دو شاه ساسانی

برداشت نعمت ناظری از شاهنامهٔ فردوسی و روایت نظامی گنجوی   بخش اول بهرام گور با «نهصد و سی» زن در مشکوی شاهی   پیش سخن در داستان‌های تاریخی برجای مانده از روزگاران سلسلۀ ساسانیان و نیز در عرصۀ پهناور ادب فارسی، عشق‌بازی‌ها و…
ادامه مطلب ...