گزيده‌ها گفت و گو

هرولد پین‌تر و تئاتر سیاسی

غلامرضا صراف
 با «جام آخر»، «زبان پشت کوهی» و «وقت مهمانی»، دیدیم که پینتر به نوشتن تئاتر سیاسی گرایش پیدا کرده. در پاسخ به سو سامرز (ایندپندنت،18...