سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

هشت مهارت مقابله‌ای- بخش دوم

آزاده رضازاده
بخش دوم در شماره پیش، به لزوم بکارگیری مهارت‌های مقابله‌ای و انواع آن، جهت رویارویی با مسائل زندگی پرداختیم. همچنین اهمیت سیستم‌های حمایتی به‌عنوان یکی...