In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

وجه زندگی

انسان و آینده

تغییر به مهم‌ترین وجه زندگی بشری تبدیل شده استبشر آینده چگونه زندگی خواهد کرد و دامنه تغییر و تحولات در فن آوری پیشرفته چه تاثیری بر نحوه زندگی انسان خواهد داشت؟دیروز در مطب دکتر به انتظار نشسته بودم. پزشک خانوادگی ما پرونده یک بیمار…
ادامه مطلب ...