تاریخی و اجتماعی رويدادها

وَهروت و اَرنگ همان رودهای فرات و دجله هستند

جواد مفرد کهلان
در ولایت مرکز حکومتی امپراطوری ساسانی دو رود فرات و دجله جاری بوده است که کتب پهلوی از اینان تحت نام وهروت و ارنگ (رنگها)...