In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ویژه‌ی شعر، جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران، جنبش سبز، هادی ابراهیمی، هادی الف. رودبارکی، باور، شهرگان

من خسته نیستم!

دو شعر از ساسان قهرمانمن خسته نیستم!این آسمان عجیب رقیق است امروزپای چپم خواب رفته زیر چادر اکسیژنی که نیستدست راستم زیر پای شماستسرم هنوز از یک رگ به گردن آویزان ماندهچشمم به روشنی عادت نداردو دست…
ادامه مطلب ...

دیکتاتور!

  خاک می‌شود دست‌ها وُ درها وُ پنجره‌هایمانمثل چشم‌هاییکه مثل میندر این تاریخ،در این تن، در این وطن،دفن است وُ بازاز خاک، از پوست، از خون، از خردادرد می‌شود در هوای ابری وُمنفجر می‌شود بر شال بهار وُگل…
ادامه مطلب ...

تکرارت می‌کنم

دو شعر از آزاده دواچیتکرارت می‌کنم به هاله سحابی"آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم کاشت؟و شمعدانی‌ها رادر آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟آیا دوباره زنگ در مرا بسوی…
ادامه مطلب ...

حکم تیر

دو شعر از علیرضا بهنام (از مجموعه‌ی در دست انتشار "صدایم کن خضرا")   حکم تیرتمام این روزها بگذرند از منببرند مرا به خیابانی بلنداز زیر قارچ اتمی با آن مناره‌اش که می‌درد آسمان راتا میدان مجسمه‌ای بی سر…
ادامه مطلب ...