آشیان / برچسب آرشیوها:  ویژگی مجموعه‌، اعتراف می‌کنم، سروده‌ی بنفشه حجازی، احمدبیرانوند، نقد و معرفی، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  ویژگی مجموعه‌، اعتراف می‌کنم، سروده‌ی بنفشه حجازی، احمدبیرانوند، نقد و معرفی، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

بنفشه شناسی شعر:

یادداشتی بر چند ویژگی مجموعه‌ی«اعتراف می‌کنم» سروده‌ی بنفشه حجازی   این که می‌گویم «بنفشه شناسی شعر»، یعنی نمی‌خواهم از منظرهای دیگری به سراغ آثار خانم بنفشه حجازی بروم و مقصود تنها گریزی به شعرهای ایشان است. در دهه های گذشته لرستان شاهد پویایی و برجستگی زنان شاعری بوده است که …

بیشتر بخوانید