In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پرده‌خوانی پائیز

پرده‌خوانی پائیز

بر پشت شیشه زدزودتر از انتظارم آمد. - پائیز را می‌گویمبا انگشتانی باران‌ریزو قامتی به بلندای فصلبه‌سراغم آمد. الوانی از برگ‌هاکه از حوصله‌ی شاخه‌هاکنده شده‌بودندبر پهنای صورتِ پنجره نشستندتا با چشم‌های ملونبر سر…
ادامه مطلب ...