In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پرده‌خوانی پائیز

پرده‌خوانی پائیز

بر پشت شیشه زد زودتر از انتظارم آمد.   - پائیز را می‌گویم با انگشتانی باران‌ریز و قامتی به بلندای فصل به‌سراغم آمد.   الوانی از برگ‌ها که از حوصله‌ی شاخه‌ها کنده شده‌بودند بر پهنای صورتِ پنجره نشستند تا با چشم‌های ملون بر سر…
ادامه مطلب ...