In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کابوس‌نامه

یک شعر از فرین رضایی

خاطرات ۴ -  کابوس نامهمن کیستم؟کیستم من؟از دید مأیوسگلدانی تنهاکه دیگر گلیدر آن نمی‌رویدیا از نگاه باغچه ایکه قبل از تولدمرده بودمن کیستم؟کیستم من؟که خورشید هنوز هممرا در آمار روزانه‌اشنمی‌آورد***کیستم…
ادامه مطلب ...