In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کابوس‌نامه

یک شعر از فرین رضایی

خاطرات ۴ -  کابوس نامهمن کیستم؟ کیستم من؟ از دید مأیوس گلدانی تنها که دیگر گلی در آن نمی‌روید یا از نگاه باغچه ای که قبل از تولد مرده بود من کیستم؟ کیستم من؟ که خورشید هنوز هم مرا در آمار روزانه‌اش نمی‌آورد*** کیستم…
ادامه مطلب ...