ادبیات داستان و رمان گزيده‌ها

گزارشِ یک مرگ!

محمدرضا حجامی
مرد، هراسان به‌طرف میزِ کنفرانسِ‌ِ بزرگِ وسطِ اتاق پیش می‌آید اما نرسیده به آن، متوقف می‌شود. انگار برای شنیدنِ صدایی گوش تیز کرده باشد، بی‌حرکت...