آشیان / برچسب آرشیوها:  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

برچسب آرشیوها:  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﺑﻬﺎر رفته‌ی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ

ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ، روزنامه‌نگار ﺳﺮﺷﻨﺎس، در تیرماه ﺳﺎل ۱۳۸۸ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دستگیری‌های گسترده‌ی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎت جنجال‌برانگیز ﺳﺎل ۸۸، ﺑﺎﺯدﺍﺷﺖ ﺷﺪ. وی ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن برگه‌ی آﺯﺍدی ﺧﻮد رﺍ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳـﻮی ﻗـﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ، رﺋﯿﺲ شعبه‌ی ۱۵ دﺍدﮔﺎه ﺍﻧﻘـﻼب ﺗﻬﺮﺍن، ﺑـﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎت «ﺗﻮﻫﯿﻦ …

بیشتر بخوانید