آشیان / برچسب آرشیوها:  قانون آمریکاییِ

برچسب آرشیوها:  قانون آمریکاییِ

قانون آمریکاییِ بی‌اعتناییِ مطلق به قوانین بین‌المللی

چرا آمریکاییان برای خود در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مصونیت قائل‌اند!! قانون آمریکاییِ بی‌اعتناییِ مطلق به قوانین بین‌المللی «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۲ در زمان جورج بوش پسر امضا و قانونی شده است. مطابق این قانون، اگر بخواهند یک نظامی یا مقام آمریکایی را به اتهام …

بیشتر بخوانید