آشیان / برچسب آرشیوها:  بازآمدی

برچسب آرشیوها:  بازآمدی

بازآمدی

قلبی به زلالی چشمه ساران خنده هایی به زیبائی غنچه ها به پرواز بر بالهای آرزو ارمغان ها را به طراوت کوهساران برای کودکان روستا ها آورده بودی. بیست سال بیشتر نداشتی که به زندانت انداختند و سالهای سال  گل های سرخ را تازیانه می زدند و تیرباران می کردند. …

بیشتر بخوانید