In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بازآمدی

بازآمدی

قلبی به زلالی چشمه سارانخنده هایی به زیبائی غنچه هابه پرواز بر بالهای آرزوارمغان ها را به طراوت کوهسارانبرای کودکان روستا ها آورده بودی.بیست سال بیشتر نداشتی کهبه زندانت انداختند وسالهای سال گل های سرخ راتازیانه می زدند و…
ادامه مطلب ...