Advertisement

شهروند بی‌سی

لیست قیمت آگهی‌ها در مجله

 

اندازه و قیمت آگهی‌ها در هفته‌نامه:

Price List for Ads on Paper 


لیست قیمت آگهی‌ها در وبسايت

* Price list for Ads on Web *


فرم مجوز برداشت هزینه آگهی:

 * Payment Authorization Form *

   

Please follow and like us:
cool_twitter Advertisement
icon_Visit_us_en_US Advertisement
en_US_Follow Advertisement
en_US_Tweet Advertisement
cool_telegram Advertisement
telegram_message Advertisement
telegram Advertisement
cool_linkedin Advertisement
icon_en_US Advertisement
en_US_share Advertisement
cool_instagram Advertisement
cool_fbmessenger Advertisement
cool_subscribe Advertisement
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!