جهان رويدادها سياست سیاسی و اقتصادی صفحه اول مقالات

بحران دموکراسی و برآمد رژیم‌های «اقتدارگرای انتخاباتی»

احمد هاشمی
بحران دموکراسی در این سی سال اخیر «سوسیالیزم واقعاً موجود» در شوروی سابق و اروپای شرقی فرو پاشید. در آفریقای جنوبی رژیم نژاد پرست مسالمت...