سياست سیاسی و اقتصادی مقالات

به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

محمد صفوی
ده دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. امسال سازمان ملل متحد، روز جهانی حقوق بشر را اختصاص به برجسته کردن حقوق زنان، دیگر...