ادبیات پیشنهاد سردبير شعر

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی

شهرگان
سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی (اختصاصی شهروند بی سی)   سربازِ وطن برای جمشیدِ دانایی فر، با آرزوی شکیبایی برای مادر و خانواده‌اش،...