پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول هنر

بیضایی در غربت؛ همیشه پویا و همیشه آفریننده

کیان ثابتی
شهرگان: در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه، دانشگاه استنفورد میزبان نمایش «گزارش ارداویراف» نوشته و کار بهرام بیضایی، هنرمند سر‌شناس سینما و تئا‌تر ایران بود....