In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بین فردی

مهارت ارتباط بین فردی – قسمت دوم

"ارتباط از خویشتن آغاز می‌شود"ارتباط از خویشتن و شناخت خویشتن آغاز می‌شود. تأکید بر این نکته بسیاری از مشکلات ارتباطی را برای ما روشن کرده و ما را بر آن می‌دارد که به فرایند ارتباطی با دید وسیع‌تر نگاه کنیم.هر ارتباطی که پای انسان در…
ادامه مطلب ...

مهارت ارتباطات بین فردی – بخش نخست

اهمیت ارتباطات میان فردیارتباط میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و معنای اولیه پیوند وی با دیگران را تشکیل می‌دهد. ارتباطات موثر موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط می‌شود، این در حالی است که ارتباطات غیر‌موثر جلوی شکوفایی…
ادامه مطلب ...