سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت ارتباط بین فردی – قسمت دوم

آزاده رضازاده
“ارتباط از خویشتن آغاز می‌شود” ارتباط از خویشتن و شناخت خویشتن آغاز می‌شود. تأکید بر این نکته بسیاری از مشکلات ارتباطی را برای ما روشن...
پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت ارتباطات بین فردی – بخش نخست

آزاده رضازاده
اهمیت ارتباطات میان فردی ارتباط میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و معنای اولیه پیوند وی با دیگران را تشکیل می‌دهد....