In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خام فروشی نفت

 دلواپسی برای شاخص فلاکت!

 با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شد و ظاهراً این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می‌زند، نشده بود!شهرگان: در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی…
ادامه مطلب ...