ادبیات پیشنهاد سردبير داستان و رمان گزيده‌ها

خانه ۳۲

احسان عابدی
برای اوتیه‌رو اوتیه‌ری، نویسنده ایتالیایی که خانه‌اش پناهگاه ما بود  هفته‌ای از اقامتم در خانه شماره ۳۲ خیابان پرسنا گذشته بود که متوجه جسم سنگین...