آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان، مهمانداران،شهرگان، اوا ساجو، سپیده جدیری، کانادا ، SFU، فمینیسم ، منسوخ

برچسب آرشیوها:  زنان، مهمانداران،شهرگان، اوا ساجو، سپیده جدیری، کانادا ، SFU، فمینیسم ، منسوخ

آیا فمینیسم منسوخ شده است؟

نوشته‌ی اوا ساجو* ترجمه‌ی سپیده جدیری تازه در سال 1978 بود که مهمانداران هواپیماهای کانادایی (که در آن زمان، جملگی زن بودند) از این حق برخوردار شدند که پس از ازدواج یا عبور از مرز سی و دو سالگی نیز به کارشان ادامه دهند. فقط برای یک لحظه شغلی را …

بیشتر بخوانید