پیشنهاد سردبير دانش و پژوهش گزيده‌ها مقالات

بررسی و ریشه‌یابی ساختار جدیدِ انسان-شبکه

میثم سراج
در این مقاله با بررسی نقش اینترنت و عکاسی که هر دو را می‌شود لازم و ملزوم یکدیگر دانست پدیده‌ی انسان-شبکه را که موجودی سردرگم،...