In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

عابد

چند شعر از رضا عابد

۱دکمه های پیراهنتقسمتی از تو رادر من مخفی می کند...قدری تحمل کندر سطرهای بعدی این شعرمی خوانیم:قرار نبود با دکمه ای کسی دستگیر شود۲" یک سوال پیش پا افتاده "با من بگواین کارد گریخته از سلاخ خانهدر دست تو چه می کند…
ادامه مطلب ...