دیدگاه صفحه اول گزارش گوناگون

قیام علیه مُدهای بازاری‎

میثم سراج
تحلیلی بر مجموعه طراحی‌های مُد محمد جعفر شریعت  اشاره: میثم سراج، شاعری متولد تهران است که آشنایی با ادبیات و سرودن شعر را از همان...