سیاسی و اقتصادی مقالات

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران‎ – ‎بخش چهارم

علی صمد
فقر و مهاجرت روستائیان و وضعیت کودکان مهاجر با گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، فقر و بیکاری در جوامع روستایی و...