ادبیات طنز گزيده‌ها

طالع شما در سال جدید میلادی/ طنز بلوچ

عبدالقادر بلوچ
فروردین شرایط کنونیِ شما، از هر لحاظ طوری است که بهتر بود طور دیگر بود. این شرایط در سال جدید به قوت خود باقی خواهد...