پیشنهاد سردبير زنان صفحه اول گزيدهٔ خبر‌ها

واسازی زبان و چالش‌های جنسیت

آزاده دواچی
در تئوری روانکاوی، فالوس به عنوان مظهر قدرت مردانه است و ارتباط مستقیمی با فقدان زنانگی دارد. تمرکز بر فالوس یا فالوسنتریسم یکی از عباراتی است...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!